VAKIF SENEDİ

Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

TÜZÜĞÜMÜZ

BÖLÜM 1

VAKFIN ADI

Madde – 1: Vakfın adı “Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı”dır.           Kısa adı ” HABEV” dir. Bu senette kısaca “vakıf” olarak anılacaktır.

 

VAKFIN MERKEZİ

Madde – 2: Vakfın genel merkezi Eskişehir’dedir. Kuruluş döneminde adresi Akarbaşı mahallesi, Hacı Mahmut sk.no:2/C’dir, Vakıf yönetim kururlu kararı ile ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

 

VAKFIN AMACI

Madde – 3: Vakıf geçmişten günümüze çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiş, doğu ve batı kültürleri arasında bir köprü görevi görmüş ve halen zengin bir tarihi mirası bağrına saklayan Anadolu’da, Türk kültürünün gelişip kökleşmesinde ve yayılmasında büyük emeği geçmiş ünlü Türk düşünürü ve bilim adamı Hacı Bektaş Veli’nin;

a-) Yaşamını, kişiliğini ve çalışmalarını;

b-) Öğretisini, dünya görüşünü ve değer yargılarını;

c-) Kültürünü, düşünce birikimini, öğelerini ve töresini yurt çapında ve genelinde,yararlı sonuçlar doğuracak şekilde tanıtmak ve yaşatmaktır.

 

VAKFIN ETKİNLİKLERİ,

ÇALIŞMA VE HİZMET KONULARI BİÇİMLERİ

Madde – 4: Vakıf 3. maddede belirtilen amaçları doğrultusunda;

a-) Vakıf üyeleri ve tüm vatandaşlar arasında birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağlayacak çalışmalar yapar.

b-) Vakıf amacına uygun olarak Hacı Bektaş Veli’nin hayatı, kişiliği, felsefesi, çalışmaları ve eserleriyle ilgili olarak çeşitli bilim kurulları oluşturur ve ihtisas komisyonları kurar.

c-) Vakıf Hacı Bektaş Veli’nin ilke ve öğretisi doğrultusunda hareket ederek insanlar arasında sevgi, barış, hoşgörü ve dostluk ortamının gelişmesine, toplumsal huzurun korunmasına, ulusal birliğin güçlenmesine katkı sağlayıcı çalışmalar yapar. Böylece Hacı Bektaş Veli’nin daha iyi anlaşılmasını sağlarken, onun sevgisini yaymak, yaşatmak, öğretisini kavratmak amacıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenler, aynı amaçla kurulmuş vakıf, dernek, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek okullar ve üniversitelerle ilgili bakanlıklarla yasaların izin verdiği koordinasyonlarda bulunur ve yukarıda adı geçen kuruluşların faaliyetlerine katırlı, yardım eder, yardımcı olur, bunlarla ilgili yönetmelikler hazırlar.

d-) Vakıf ulusal ve uluslar arası düzeyde gerekli görülen bilimsel araştırmaları yapar ve yaptırır. Amacı ile ilgili konularda kurs, kongre, seminer, sempozyum benzeri çeşitli toplantılar, brifing ve konferanslar, panel ve açık oturumlar düzenler. Bilimsel inceleme gezileri gerçekleştirir.

e-) Vakıf, ilk, orta, yüksek ve lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim kurumları ile dershaneler açar. Maddi desteğe muhtaç yetenekli gençleri erken yaşlarda tespit edip onlara eğitim ve öğretim olanağı sağlayarak uygun ortamlarda topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla her türlü yardımı yapar, yurt içinde ve yurt dışında karşılıklı ve karşılıksız burslar sağlayarak mastır ve doktora yapma imkanlarını hazırlar.

f-) Vakıf, edebiyat, tiyatro, müzik, halk oyunları ve halk kültürü, resim ve sinema başta olmak üzere tüm sanat dallarında etkinlikler düzenler, kitaplıklar açar, kütüphane ve müzeler kurar.

g-) Vakıf sergiler açmak, şenlikler , balolar ve özel geceler düzenlemek için çeşitli sosyal etkinliklerde bulunur. Bu alanda amaçlarına uygun olan tüm etkinlilere katılır veya katkıda bulunur.

h-) Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitsel yayınlar yapar, Kitap, dergi, gazete ve broşürler çıkarır.

ı-) Kültür evleri ve kültür merkezleri yapar, yaptırır ve işletir.

i-) Amaçları ile ilgili olarak kanuni izinler dahilinde kutsal değerlerin, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve restorasyonu için faaliyet gösterir. Bu konuda tüm kamu ve özel kuruluşlarla yardımlaşır ve işbirliği yapar.

j-) Hacı Bektaş Veli ile ilgili tüm konularda geçmişte ve günümüzde çeşitli hizmetler etmiş, bu kültürle yakın ilişkileri olmuş gerek belli bir yörede, gerek daha geniş bir çevrede kabul görmüş bilim adamlarına, ozanlara, yazarlara, halk adamlarına maddi ve manevi olarak yardımlarda bulunur, bunlara ilişkin yardım ve destek kampanyaları düzenler. Onların ölüm, evlenme ve benzeri özel durumlarında sosyal yardımlar sağlar. Ayrıca bunlardan vefat etmiş olanlar için, doğum ve ölüm yıldönümlerinde anma günleri düzenler ya da düzenlenen gün ve törenlere katılır.

k-) Hacı Bektaş Veli ile ilgili olarak müzik ve plastik sanat ürünlerini, yazma ve benzeri değerli eserleri gün ışığına çıkarır. Görüntülü ve sesli eserleri derleyerek bu konularda envanter, tarama ve düzenleme çalışmaları yapar.

l-) Yaşıl ve muhtaçlar için huzur evleri açar, çeşitli sağlık hizmetleri verir.

m- )Yurt, pansiyon ve kreşler açar, sağlık tesisleri kurup işletir.

n- )Afetlerde ve dar günlerde ayırım gözetmeksizin tüm insanlara olanakları ölçüsünde yardım eder ve kampanyalar düzenler.

o-) Doğal ve kültürel çevrenin bozulmasını önlemek için gerekli çalışmaları yapar, bu tür çalışmalara destek verir.

ö-) Vakfa gelir sağlamak amacıyla her türlü dinlenme, sosyal ve sportif, turistik tesisler açar. Ticari sanai, zirai nitelikli çeşitli hizmet alanlarında faaliyet gösterecek şirketler ve ekonomik işletmeler kurar, işletir ve işlettirir.

p-) İlgili mevzuat esaslarına göre her türlü şirketlerin ve kamu ortaklarının hisse senetlerini, ortaklık paylarını alıp, satar veya iştirak eder.

r-) Turizm amaçlı otel, motel, pansiyon gibi tesisler kurup işletir.

s-) Menkul ve gayrimenkul mallar alıp satar, devreder veya ferağ verir, kiralar veya kiraya verir. Yasal çerçevesinde bağış ve ipotek işlemlerini yürütür.

ş-) Her türlü reklam faaliyetlerinde bulunur.

t-) Üyelerin ve yoksul halkın cenaze ve defin işlerinde, doğum, ölüm ve hastalık, sünnet ve evlenme gibi özel törenlerinde imkanları ölçüsünde yardımcı olur.

u-) Edineceği gayrimenkuller üzerinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Merkezi inşa eder, işletir ve gereli görülen diğer inşaatları yapar.

ü-) Vakıf, amaç, faaliyet, çalışma ve hizmet konularını ve onların yürütülüş biçimlerini belirlemek için gerekli çalışmaları yapar. Yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetleri için gelirleriyle veya bağış yada vasiyet yoluyla mallar, haklar iktisap edebilir. Taşınır ve taşınmaz varlıklarının gelirleriyle mal, hak ve gelirlerini artırmak için her türlü girişimde bulunur. Vakıf tüm bu faaliyetler için Türk Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ayrıca Vakıf 903 sayılı kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş özel ve tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur.

BÖLÜM II

VAKFIN MAL VARLIĞI, GELİRLERİ, HESAP DÖNEMİ, BAĞIŞLAR,

MALLARIN İDARESİ

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde – 5: Vakfın mal varlığı, kuruluş için Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Eskişehir Şubesinde 314401/19936-1 no lu hesaba yatırılmış olan 350,000,000.-tl nakitten oluşmaktadır.

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde – 6: Yapılacak tahsisler dışında vakfın gelirleri şunlardır:

a-) Üye aidatları

b-) Vakfın faaliyetlerinden elde edilen çeşitli gelirler

c-) Vakfa gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve yardımlar

d-) Vakfın varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirler

e-) Devletin yapacağı transfer gelirler

f-) Sosyal faaliyet gelirleri

g-) Çeşitli kaynaklardan elde edilen diğer gelirler.

 

Vakfın yönetim masrafları ile vakfın gelirlerini artırıcı yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin %80’i (yüzde seksen) nin bu senedin 3. ve 4. maddelerinde belirtilen vakıf amaçları etkinlikleri, çalışma ve hizmet koşulları doğrultusunda kullanılması zorunludur.

 

VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLARIN KABULÜ

Madde – 7: Yurt içinde ve dışında doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan menkul ve gayrimenkuller ile her türlü kıymet ve haklarla ilgili vakfın amacına aykırı olmayan belli bir hizmetin görülmesi için yapılacak şartlı veya şartsız her türlü bağışlar vakıf tarafından kabul olunabilir.

 

VAKIF MALLARININ İ İDARESİ

Madde – 8: Vakfın sahip olduğu ve olabileceği bilcümle mal haklar, Vakfın amacının gerçekleşmesi için 903 sayılı kanun hükümleri ve Vakıf senedinde zikredilen hükümler dairesinde kullanılır ve idare edilir.

 

MALİ İŞLERDE TEMSİLİ

Madde – 9: Vakıf mali işlerde çift imza ile temsil edilir. İmzaya yetkili olanları yönetim kurulu belirler.

 

BÖLÜM III

KURUCULUK-ÜYELİK-ÜYELİĞİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYELİĞİN SONA ERİRİLMESİ

Madde – 10: Vakfın kurucuları bu senedin altında adı ve imzası bulunan şahıslardır. 18 yaşını bitirmiş herkes Vakfa üye olabilir. Vakfın 3 çeşit üyesi vardır.

a-) Kurucu üyeler: Senedin geçici 4. maddesinde yazılı kişilerden oluşur. Bu üyeler herhangi bir sebeple Vakıftan ayrılmaları halinde yerlerine alınmasını istedikleri üç kişiyi Yönetim Kuruluna bildirirler. Bildirilenlerden biri Genel Kurulca üyeliğe alınır. Asi halde bu üyelerin yelerine vasilerden biri geçer.

b-) Seçilmiş üyeler: Bu vakıf senedinin tescilinden sonra ve geçici 4. maddede belirtilen sürenin dışında Vakfa üye olmak isteyenlerden oluşur. Bunlar evvelce Vakfa kaydedilmiş bulunan iki kişinin tasvibini ve tezkiyesini bildiren bir dilekçe ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaatta bulunurlar ve uygun şartları taşıyorlarsa Genel Kurul kararı ile Vakfa kaydedilebilirler. Her olağan genel kurulda Vakfa alınacak seçilmiş üye sayısı kurucu üye sayısının %7’sini geçemez Bu yolla oluşan üyelerin sayısı ise hiçbir zaman kurucu üyelerin yarısından bir fazla olamaz.

c-) Onursal üyeler: Vakfa yaptığı bağışlar ve olağanüstü yararlı hizmetler sebebiyle Yönetim Kurulunca uygun görülenlere “Onursal üyelik” payesi verilir. Onursal üyeler Genel Kurul toplantısına katılabilir, fakat oy kullanamazlar, seçme ve seçilme hakları yoktur. İsterlerse aidat verebilirler.

 

VAKIF ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde – 11: Vakfa üye olacaklar Merkez Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunurlar. Genel Kurulca üyeliğe kabul edilenler giriş aidatlarını ödedikleri tarihten itibaren fiilen ve hukuken Vakfın üyesi olurlar; Üyeliğe kabul edilmeyenlerin izleyen ilk Genel kurula itiraz hakları vardır. Bu kurulun kararları kesindir.

Vakfın sosyal yardım, kültür, eğitim, öğretim faaliyetlerinden yararlanmada üyelere, üyelerin çocuklarına ve yakın akrabaları ile tavassut ve tezkiye ettiği kişilere öncelik verilir.

Bu senet hükümleri veya ilgili mevzuat gereğince Vakıf üyesi olabilmek koşulunu geçici olarak kaybeden üyelerin, bu geçici engelleri ortadan kalktığı tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın üyelikleri devam eder. Üyelik hak ve menfaatleri herhangi bir surette başkasına devir, temlik ve başkası lehine takyit edilemez.. Bu husustaki her türlü akit ve taahhütler geçersizdir.

Üyeler Genel Kurul toplantılarında kendilerini temsil edecek delegeleri olağan genel kurulun yapılmasından önceki kasım ayında seçerler. Bu seçimlerin yapılma usul ve şekilleri ilgili yönetmelikte belirtilir.

 

VAKIF ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde -12: Aşağıda belirtilen hallerde Vakıf üyeliği sona erer.

a-) İstifa

b-) Ölüm

c-) Vakfa üye olma şartlarında herhangi birini taşımadığının bilahare anlaşılması veya sürekli olarak kaybetmesi.

d-) Sürekli olarak 6 ay üyelik aidatını ödenmemesi.

e-) Vakıf amacına aykırı tutum ve davranışlar nedeniyle üyelikten çıkarılma cezası alınması.

Vakıf üyeliğinin sona ermesine kadar üyeleri aidat yükümlülüğü devam eder. Yönetmenler Meclisi kararı ile Vakıf üyeliğinden çıkarılanların tekrar vakfa üye olmaları mümkün değildir. Haklarında bu kurul tarafından verilmiş çıkarma cezası kararı olanlar, müteakip ilk genel kurula itiraz edebilirler. Bu kurulun kararları kesindir.

 

BÖLÜM IV

VAKFIN ORGANLARI, TOPLANTI USULÜ, YÖNETİMLERİ,

GÖREVİ VE YETKİLERİ

VAKIF ORGANLARI

 

Madde – 13: Vakıf organları şunlardır.

a-) Genel Kurul

b-) Yönetim Kurulu

c-) Disiplin Kurulu

d-) Onur Kurulu

 

GENEL KURUL

Madde -14: Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, en az iki yılda bir Aralık ayı içinde olağan olarak toplanır. Gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu Kararı, Denetleme Kurulunun yazılı isteği, delegeleri2/3’ nün yazılı isteği Vakıf Üyelerinin 1/10’nun yazılı isteği üzerine ve Yönetim Kurlunun davetiyle ile bir ay içinde Genel Kurul olağanüstü toplantılarda gündem dışı konular görüşülmez.

Genel Kurul toplantılarını üyelerin aralarından seçecekleri bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşacak divan yönetir.

Genel Kurul, delegelerin en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu sayı sağlanmamış ise en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

Genel Kurul, bu senette yazılı hükümlere göre Vakfın tabii ve asli üyelerinden oluşur. Bunlar Genel Kurulda oy hakkına sahiptirler Bunların dışındaki üyeler ile davet edilen kişiler, onursal üyeler Genel Kurula katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarihi, yeri ve saati toplantı tarihinden en az 15 gün önce günlük bir gazetede ilan edilir.

Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür ve karalar ekseriyetle alınır. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az1/20’in görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.

Vakıf senedinin değiştirilmesi, Vakfın feshi ve süresi dolmayan Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesi hakkında kararlar için Genel Kurul delegelerinin 3/5’nin bulunacağı toplantıda bu delegelerin 2/3 delegelerin karar vermiş olması şarttır.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde – 15: Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.

a-) Vakfın hesap vaziyetini, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceleyerek karara bağlamak. Bilanço, bütçe, gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak. Yönetim Kurulunun faaliyetlerini uygun bulursa ibra etmek.

b-) Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini korumak.

c-) Vakıf senedinin 6/a maddesi gereğince üye aidatını zamanın koşullarına göre değiştirmek ve yeniden belirlemek.

d-) Vakıf Senedinin değiştirilmesine, Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek.

e-) Vakıf organlarından Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Onur Kurlunun asil ve yedek üyelerini seçmek.

f-) Yönetim Kurulunun getireceği çalışma raporlarını ve diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

g-) Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları yönünden gereken kararları almak.

h-) Vakfın Tüzük ve yönetmeliklerini onaylamak, gerekli değişiklikleri yapmak.

I-) Vakfın ve şubelerinin amaçlara uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.

i-) Vakıf senedinin 13. maddesinde adı geçen organların asil ve yedek üyelerini seçmek.

j-) Vakıf resmi senedinin değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşmek ve onaylamak.

k-) Vakıf karar organı olarak mer’i mevzuat hükümlerine göre gereken diğer konularda karar almak.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde – 16: Yönetim kurulu 13 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi bir olağan genel kurul dönemidir. Yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu Vakıf başkanın yazılı çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her ay toplanır. Gereğinde olağanüstü toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları vakıf başkanı, başkan yardımcısı ve sekreterinden oluşan meclis divanınca yönetilir.

Yönetim Kurlu toplantı yeter sayısı üye tamsayısının bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmadığı takdirde aynı gün bir saat sonra ikinci toplantı yapılır ve katılan üyelerle çalışmalara başlanır. Yönetim kurulunda temsilci aracılığı ile oy kullanılamaz. Zorunlu bir mazereti olmadan ardı ardına üç toplantıya katılmayanların yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, iki başkan yardımcısı bir sekreter üye ile bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurlu en az 15 günde bir defa vakıf idaresi merkezinde toplanır. Gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir. Ekseriyetle karar verilir, kararlar noterlikçe tasdikli noter defterine geçirilir ve karaların eşitliği halinde başkanın oyu

İki oy sayılır. Kararlar toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır, Yönetim Kurulu, Vakfın icra organı olup görev ve yetkileri şunlardır.

a-) Tüm özel ve tüzel kuruluşlar nezdinde Vakfı temsil etmek.

b-) Vakfın amacının tahakkuku için her türlü kararları almak ve faaliyetleri ifa etmek.

c-) Vakıf şubeleri açmak bunların çalışmasını denetlemek, şubeler arası koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde şubelerin çalışma esaslarını belirten iç yönetmelikleri hazırlamak, amaca uygun çalışmayan şubeleri lağvetmek.

d-) Vakıfla ilgili yönetmeliklerle, diğer yazılı talimatları ve bunlara ait değişiklikleri hazırlayıp Yönetmenler kurulunu onayına sunmak.

e-) Bilanço, gelir-gider hesabı, bütçe ve yıllık programlar hazırlamak, yönetmenler kurulunu onayına sunmak.

f-) Genel Müdür ve kurulacak diğer birimler personelini tayin etmek, bu personel ile diğer her türlü personelin görev ve yetki sorumluluklarını ve ücretlerini tespit etmek.

g-) Gelir artırıcı her türlü faaliyetlerde bulunmak.

h-) Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

i-) Mer’i mevzuatın verdiği her türlü yetkileri kullanmak.

 

VAKIF BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ

Madde – 17: Vakıf Başkanı, Vakfın temsilcisi olup Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasında gizli oyla seçilir.

Vakıf Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda Başkan yardımcısı bu görevi yürütür ve en geç 1 ay içinde yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeni Vakıf Başkanı seçilir.

Görev ve yetkileri:

1-) Vakfı ve Yönetim Kurulunu temsil etmek,

2-) Yönetim Kurulu gündemini saptamak, üyeleri toplantıya çağırmak, çalışmaların yönetmelik ve kararlarını uygulamak,

3-) Genel Kurul ile Yönetim Kuruluna çalışmalar ve gelişmeler ile ilgili raporlar vermek,

4-) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak,

5-) Vakfın mal varlığını, amaç ve hizmet konularının saygınlığını gözetmek, harcama ve ödeneklerin yasalar ile resmi senet hükümlerine uygunluğunu denetlemek,

6-) Mevzuat hükümlerine göre gereken diğer konularda görev yapmak ve yetkilerini kullanmak,

 

DENETİM KURULU

Madde – 19: Genel Kurul delegeler arasında iki yıl için 5 asil, 3 yedek üyeden oluşan denetim kurulu seçer, Denetçiler Vakfın defter, hesap ve yazışmalarını tetkik eder.

İşbu Vakıf senedinde Kurucular Kurulu karalarına ve muhasebe esasların aykırılık görürse keyfiyeti derhal Kurucular Kuruluna yazılı olarak bildirir, ayrıca faaliyetlerle ilgili olarak her yıl sonunda Genel Kurula sunulmak üzere bir rapor düzenler.

Denetçilerin diğer görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. Üç aylık incelemeleri sonucu saptayacakları konu ve önerileri bir raporla Vakıf Başkanına bildirmek, çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin önerilerini bir raporla Yönetmenler meclisine sunmak, yıllık bütçe ve plasman planı hakkında görüş ve önerilerini bir raporla Yönetmenler meclisine sunmak.

 

DİSİPLİN KURULU

 

Madde – 20: Disiplin Kurulu, Genel Kurulun kendi delegeleri arasında seçtikleri 3 asil ve 3 yedek üye ile oluşur.

Disiplin Kurulu kendi arasında bir başkan bir raportör seçere. Disiplin kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır Disiplin Kurulu Vakfın menfaat ve amaçlarına aykırı fiil ve davranışlar nedeniyle ve Yönetim Kurlunca yazılı olarak yapılacak başvuruya göre ihtar ve üyelikten geçici veya sürekli uzaklaştırma kararları verebilir, Yazılı ihtar dışındaki kararlar Yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

 

ONUR KURULU

Madde – 21: Onur üyeleri Türkiye çapında temayüz etmiş hizmet ve eserler vermiş ilim adamları idareciler, sanatkarlar, yazarlar, Vakfa büyük bağışta bulunanlar, sporcular ve başarılı iş adamları ile şair kişilerden Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile onur kurulu üyeliğine kabul edilenlerdir. Yönetim Kurulu tarafından tecrübe ve tavsiyelerinden yararlanmak üzere, birlikte toplantıya çağırılabilir.

BÖLÜM V

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, VAKFA YAPILACAK HİZMETLER, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ

VE VAKFIN SONA ERMESİ

 

VAKFIN SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde – 22: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun oy birliği ve teklifi ile Genel Kurlunun en az yarısından bir fazlasının kabul oyu ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayı ile gerçekleştirilebilir.

Bu hususta 903 sayılı yasanın 80/A maddesi hükümleri mahfuzdur.

 

VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

Madde – 23: Vakıf Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin hizmetleri prensip olarak fahridir. Ancak Genel Kurul Kararı ile Vakıf Başkanına ve Yönetim ve Denetim Kurulunun Başkan ve üyelerine belli bir ücret verilebilir. Vakıf için seyahat eden üye ve personele verilecek harcırah ve ücret miktarları ile karşılanacak masrafları her yıl Yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

VAKIF TÜZÜĞÜ

Madde – 24: Vakıf Yönetim Kurulunca bu Vakıf senedine ve mevzuat esaslarına göre hazırlanan tüzük, Genel Kurulda üye sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir. Tüzük aynı usule uygun olarak değiştirilebilir.

 

VAKFIN NİHAYETE ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde -25: Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır yada Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Vakıf Genel Kurul toplantısında, Vakfın dağılmasına karar verilebilir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle dağılma işlemleri başlar. Dağılma işlemleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Vakfın dağılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra, dağılma bilançosu gereğince çıkacak mal varlığı Hacı Bektaş ilçesi Belediyesine veya bu Vakıftaki düşünce ve tüzüğe sahip Hacı Bektaş Veli fikrine, felsefesine hizmet eden kuruluşlara devredilir.

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ

Madde – 26: Vakıf 13/07/1967 gün ve 903 sayılı kanun ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve ilgili resmi kuruluşların denetimine tabidir.

Bu Vakıf senedinde açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

Madde – 27: Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 sayılı Kanun ve Vakıflar hakkında Tüzüğün ilgili hükümleri uygulanır.

 

YÖNETMELİKLER

Madde – 28: Vakıf Resmi Senedin uygulanması aşağıda gösterilen yönetmelikler ve daha sonra düzenlenmesi gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır.

Vakıf Genel Bütçe ve Mali işler Yönetmeliği

Vakıf Personel özlük Hakları Yönetmeliği

Vakıf Yıllık Bağış Kampanyası Yönetmeliği

Vakıf üye ve Katılımcı Hizmet Kuruluşları Yönetmeliği

Vakıf sosyal planlama Yönetmeliği

 

YÜRÜRLÜK

Madde – 29: Vakıf Resmi Senedin, yetkili Asliye Hukuk mahkemesinin tescile ilişkin kararı ile yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici madde -1 İl Yönetim Kurulu, kurucular arasından seçilir ve aşağıda yazılı kişilerden oluşur. Bu yönetim kurulu ilk Genele Kurul’a kadar görev yapar ve bu süre bir yılı geçmez.

İLK YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

 1. BAŞKAN : İRFAN ÇETİN KAYA
 2. 1.BAŞKAN YARDIMCISI : İLYAS KÜÇÜKCAN
 3. 2.BAŞKAN YARDIMCISI : NURETTİN SÜRÜCÜ
 4. SEKRETET :AHMET SAĞLAR
 5. MUHASİP :ALİ ŞİMŞEK
 6. ÜYE : ALİ AVNİ ÜNLÜ
 7. ÜYE : ZEKİ ÜNAL
 8. ÜYE :TAHSİN BEZEK
 9. ÜYE : HASAN ERSEÇEN
 10. ÜYE :HALİL ERDURGUT
 11. ÜYE :ALİ İHSAN AKYOL
 12. ÜYE : ŞENKAYA KAYMAK
 13. ÜYE :HÜSEYİN ATEŞ

YEDEK ÜYELER

 

 1. TAHİR ÖZEL
 2. ERDAL BABAYİĞİT
 3. ALİ SARICA
 4. YAŞAR ÖZEL
 5. MAİL ÖZDEMİR
 6. VELİ GÜNDOĞDU
 7. HÜSEYİN KOÇ

Geçici Madde – 2 İlk Yönetim Kurulu üyeleri kurucular kurulu adına noter mahkeme ve diğer merciler nezdin deki işlemleri yapmaya tescil ve diğer işleri yaptırmaya, Vakıf senedinde olabilecek her türlü tadilat ve tashih atlar için tadil ve düzeltme sözleşmelerini yapmaya ve imzalamaya, mahkeme nezdinde dava açmaya, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer alakalı makamlarda vakfı tescil ve ilan ettirmeye, geçici başkan vekili ve genel sekreter teşrik ve azil hususlarında tam yetkilidir.

 

Geçici Madde – 3 İlk Genel Kurul yapılıncaya kadar Vakfın denetleme kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur.

 

Asil üyeler Yedek üyeler

 1. NEVZAT AKSOY                              1. VELİ KAYMAK
 2. HÜSEYİN BEKTAŞ                           2. BİNALİ YILDIZ
 3. AYFER AKTUNA                              3. MUHİTTİN ERCAN
 4. HÜSEYİN GÖLPEK
 5. ETHEM ŞENOĞLU

 

Geçici Madde – 4 Vakıf senedinin altında adı ve imzası bulunan kişilerle vakfın kuruluşuna her türlü maddi ve manevi katkıda bulunmuş üyelerden oluşur. Bunlar Vakfın kuruluşunu takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında “Kurucu üye” olarak kaydedilirler. Ayrıca bu toplantıyı takip eden ilk altı ay içinde başvuranlarda bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulunun belirleyeceği giriş aidatını ödemek kaydıyla “Kurucu üye” olarak kaydedilirler. Bu iç için giriş aidatı senedin 6/a maddesinde belirtilen giriş aidatından daha az olamaz.

 

Geçici Madde – 5 Vakfın kuruluş ve tescili ile ilgili tüm hukuki işlemleri takip ve icraya Avukat Tahsin Bezek yetkili kılınmıştır. İş bu senette bulunmayan hususlarda ve konularda genel hükümler uygulanır. Dediler sözlerini bitirdiler, verilen bu takriri ben noter aynen yazdım. Okumaları için ilgililere verdim. İlgililer okudular arzularının aynen yazılmış olduğunu beyan ve kabul ettiler bunun üzerine iş bu Vakıf senedi altını ilgililer ve ben noter hep birlikte imzaladık ve mühürledik.

Bin dokuz yüz doksan beş yılı nisan ayının on dördüncü günüdür 14.04.1995

 

VAKIF KURUCULARI

 

 1. İRFAN ÇETİNKAYA
 2. İLYAS KÜÇÜKCAN
 3. NURETTİN SÜRÜCÜ
 4. AHMET SAĞLAR
 5. ALİ ŞİMŞEK
 6. ALİ AVNİ ÜNLÜ
 7. ZEKİ ÜNAL
 8. TAHSİN BEZEK
 9. HASAN ERSEÇEN
 10. HALİL ERDURGUT
 11. ALİ İHSAN AKYOL
 12. ŞENKAYA KAYMAK
 13. HÜSEYİN ATEŞ
 14. TAHİR ÖZEL
 15. ERDAL BABAYİĞİT
 16. ALİ SARICA
 17. YAŞAR ÖZEL
 18. MAYİL ÖZDEMİR
 19. VELİ GÜNDOĞDU
 20. HÜSEYİN KOÇ
 21. NEVZAT AKSOY
 22. HÜSEYİN BEŞTAŞ
 23. AYFER AKTAŞ
 24. HÜSEYİN GÖLPEK
 25. ETEM ŞENOĞLU
 26. VELİ KAYMAK
 27. BİNALİ YILDIZ
 28. MUHİTTİN ERCAN
 29. MUSTAFA ÜNLÜ
 30. HÜSEYİN DEMİR
 31. MEHMET YILDIZ
 32. DURSUN İNAN

 

ESKİŞEHİR 4. NOTER

İsmail KOCA

Sayfa başına git