VAKIF SENEDİ

Sosyal Medyada Bizi Paylaşın
HABEV TÜZÜK – VAKIF SENEDİ

 BÖLÜM 1:

VAKFIN ADI:

Madde – 1: Vakfın adı “Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı”dır.    Kısa adı ” HABEV” dir. Bu senette kısaca “vakıf” olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde – 2:        Vakfın genel merkezi Eskişehir’dedir. Kuruluş döneminde adresi Akarbaşı mahallesi, Hacı Mahmut sk.no:2/C’ iken, Şu anki resmi adresi; Büyükdere Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:136 – ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR’dir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Genel Kurul  kararı ile ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. ***

  VAKFIN AMACI

Madde – 3:        Vakıf geçmişten günümüze çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiş, doğu ve batı kültürleri arasında bir köprü görevi görmüş ve halen zengin bir tarihi mirası bağrına saklayan Anadolu’da, Türk kültürünün gelişip kökleşmesinde ve yayılmasında büyük emeği  geçmiş ünlü Türk düşünürü ve bilim adamı Hacı Bektaş  Veli’nin;

a-)          Yaşamını, kişiliğini ve çalışmalarını;

b-)          Öğretisini, dünya görüşünü ve değer yargılarını;

c-)     Kültürünü, düşünce birikimini, öğelerini ve töresini yurt içinde ve yurt dışında, yararlı sonuçlar doğuracak şekilde tanıtmak ve yaşatmaktır…***

 VAKFIN ETKİNLİKLERİ:

ÇALIŞMA VE HİZMET KONULARI BİÇİMLERİ :

Madde – 4: Vakıf 3. Maddede belirtilen amaçları doğrultusunda;

a-) Vakıf üyeleri ve tüm vatandaşlar arasında birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağlayacak çalışmalar yapar.

b-) Vakıf amacına uygun olarak Hacı Bektaş Veli’nin hayatı, kişiliği, felsefesi, çalışmaları ve eserleriyle ilgili olarak çeşitli bilim kurulları oluşturur ve ihtisas komisyonları kurar.

c-) Vakıf Hacı Bektaş Veli’nin ilke ve öğretisi doğrultusunda hareket ederek insanlar arasında sevgi, barış, hoşgörü ve dostluk ortamının gelişmesine, toplumsal huzurun korunmasına, ulusal birliğin güçlenmesine katkı sağlayıcı çalışmalar yapar. Böylece Hacı Bektaş Veli’nin daha iyi anlaşılmasını sağlarken, onun sevgisini yaymak, yaşatmak, öğretisini kavratmak amacıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenler, aynı amaçla kurulmuş vakıf, dernek, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek okullar ve üniversitelerle ilgili bakanlıklarla yasaların izin verdiği koordinasyonlarda bulunur ve yukarıda adı geçen kuruluşların faaliyetlerine katırlı, yardım eder, yardımcı olur, bunlarla ilgili yönetmelikler hazırlar.

d-) Vakıf ulusal ve uluslar arası düzeyde gerekli görülen bilimsel araştırmaları yapar ve yaptırır. Amacı ile ilgili konularda kurs, kongre, seminer, sempozyum benzeri çeşitli toplantılar, brifing ve konferanslar, panel ve açık oturumlar düzenler. Bilimsel inceleme gezileri gerçekleştirir.

e-) Vakıf, ilk, orta, yüksek ve lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim kurumları ile dershaneler açar. Maddi desteğe muhtaç yetenekli gençleri erken yaşlarda tespit edip onlara eğitim ve öğretim olanağı sağlayarak uygun ortamlarda topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla her türlü yardımı yapar, yurt içinde ve yurt dışında karşılıklı ve karşılıksız burslar sağlayarak mastır ve doktora yapma imkanlarını hazırlar.

f-) Vakıf, edebiyat, tiyatro, müzik, halk oyunları ve halk kültürü, resim ve sinema başta olmak üzere tüm sanat dallarında etkinlikler düzenler, kitaplıklar açar, kütüphane ve müzeler kurar.

g-) Vakıf sergiler açmak, şenlikler , balolar ve özel geceler düzenlemek için çeşitli sosyal etkinliklerde bulunur. Bu alanda amaçlarına uygun olan tüm etkinlilere katılır veya katkıda bulunur.

h-) Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitsel yayınlar yapar, Kitap, dergi, gazete ve broşürler çıkarır.

I-) Kültür evleri ve kültür merkezleri yapar, yaptırır ve işletir.

i-) Amaçları ile ilgili olarak kanuni izinler dahilinde kutsal değerlerin, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve restorasyonu için faaliyet gösterir. Bu konuda tüm kamu ve özel kuruluşlarla yardımlaşır ve işbirliği yapar.

j-) Hacı Bektaş Veli ile ilgili tüm konularda geçmişte ve günümüzde çeşitli hizmetler etmiş, bu kültürle yakın ilişkileri olmuş gerek belli bir yörede, gerek daha geniş bir çevrede kabul görmüş bilim adamlarına, ozanlara, yazarlara, halk adamlarına maddi ve manevi olarak yardımlarda bulunur, bunlara ilişkin yardım ve destek kampanyaları düzenler. Onların ölüm, evlenme ve benzeri özel durumlarında sosyal yardımlar sağlar. Ayrıca bunlardan vefat etmiş olanlar için, doğum ve ölüm yıldönümlerinde anma günleri düzenler ya da düzenlenen gün ve törenlere katılır.

k-) Hacı Bektaş Veli ile ilgili olarak müzik ve plastik sanat ürünlerini, yazma ve benzeri değerli eserleri gün ışığına çıkarır. Görüntülü ve sesli eserleri derleyerek bu konularda envanter, tarama ve düzenleme çalışmaları yapar.

l-) Yaşlı ve muhtaçlar için huzur evleri açar, çeşitli sağlık hizmetleri verir.

m- )Yurt, pansiyon ve kreşler açar, sağlık tesisleri kurup işletir.

n- )Afetlerde ve dar günlerde ayırım gözetmeksizin tüm insanlara olanakları ölçüsünde yardım eder ve kampanyalar düzenler.

o-) Doğal ve kültürel çevrenin bozulmasını önlemek için gerekli çalışmaları yapar, bu tür çalışmalara destek verir.

Ö-) Vakfa gelir sağlamak amacıyla her türlü dinlenme, sosyal ve sportif, turistik tesisler açar. Ticari sanai, zirai nitelikli çeşitli hizmet alanlarında faaliyet gösterecek şirketler ve ekonomik işletmeler kurar, işletir ve işlettirir.

p-) İlgili mevzuat esaslarına göre her türlü şirketlerin ve kamu ortaklarının hisse senetlerini, ortaklık paylarını alıp, satar veya iştirak eder.

r-) Turizm amaçlı otel, motel, pansiyon gibi tesisler kurup işletir.

s-) Menkul ve gayrimenkul mallar alıp satar, devreder veya ferağ verir, kiralar veya kiraya verir. Yasal çerçevesinde bağış ve ipotek işlemlerini yürütür.

Ş-) Her türlü reklam faaliyetlerinde bulunur.

t-) Üyelerin ve yoksul halkın cenaze ve defin işlerinde, doğum, ölüm ve hastalık, sünnet ve evlenme gibi özel törenlerinde imkanları ölçüsünde yardımcı olur.

u-) Edineceği gayrimenkuller üzerinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Merkezi inşa eder, işletir ve gereli görülen diğer inşaatları yapar.

Ü-) Vakıf, amaç, faaliyet, çalışma ve hizmet konularını ve onların yürütülüş biçimlerini belirlemek için gerekli çalışmaları yapar. Yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetleri için gelirleriyle veya bağış yada vasiyet yoluyla mallar, haklar iktisap edebilir. Taşınır ve taşınmaz varlıklarının gelirleriyle mal, hak ve gelirlerini artırmak için her türlü girişimde bulunur. Vakıf tüm bu faaliyetler için Türk Medeni Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ayrıca Vakıf 903 sayılı kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş özel ve tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur.

VAKFIN MAL VARLIĞI :

Madde – 5:        Vakfın mal varlığı, kuruluş için Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Eskişehir Şubesinde 314401/19936-1 no lu hesaba yatırılmış olan 350,000,000.-tl nakitten oluşmaktadır

VAKFIN GELİRLERİ :

Madde – 6:        Yapılacak tahsisler dışında vakfın gelirleri şunlardır:

a-)          Üye aidatları

aa) Giriş Aidatı ; Vakfımıza yeni üye olacak SEÇİLMİŞ ÜYELER’den alınması gereken giriş aidatı olup,  Giriş aidatı , yönetim  kurulunun  o seçim dönemi için  belirlediği  vakıf toplam  değerinin  üye tam sayısına bölünmesi ile bulunan  değerin altında  olamaz….

ab) Aylık Aidat ; Alınıp alınmaması ve alınacak ise aylık miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

b-)          Vakfın faaliyetlerinden elde edilen çeşitli gelirler

c-)          Vakfa gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve yardımlar

d-)          Vakfın varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirler

e-)          Devletin yapacağı transfer gelirler

f-)           Sosyal faaliyet gelirleri

g-)          Çeşitli kaynaklardan elde edilen diğer gelirler.

Vakıflar yasası ve tüzüğünün zorunlu kıldığı yasal defterler ve noter onaylı üye kayıt defteri tutulmak zorundadır.

Vakfın gelir ve giderlerini gösteren bilançonun altı aylık süreler halinde vakfın Web sitesi ve vakıf ilan panosunda duyurulması zorunludur.

Vakfın   yönetim masrafları ile vakfın gelirlerini artırıcı yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin %80’i (yüzde seksen) nin bu senedin 3. ve 4. maddelerinde belirtilen vakıf amaçları etkinlikleri, çalışma ve hizmet koşulları doğrultusunda kullanılması zorunludur. ***

 VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLARIN KABULÜ:

Madde – 7: Yurt içinde ve dışında doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan menkul ve gayrimenkuller ile her türlü kıymet ve haklarla ilgili vakfın amacına aykırı olmayan belli bir hizmetin görülmesi için yapılacak şartlı veya şartsız her türlü bağışlar vakıf tarafından kabul olunabilir.

  VAKIF MALLARININ İ İDARESİ:

Madde – 8: Vakfın sahip olduğu ve olabileceği bilcümle mal haklar, Vakfın amacının gerçekleşmesi için 903 sayılı kanun hükümleri ve Vakıf senedinde zikredilen hükümler dairesinde kullanılır ve idare edilir.

  MALİ İŞLERDE TEMSİLİ:

Madde – 9: Vakıf mali işlerde çift imza ile temsil edilir. İmzaya yetkili olanları yönetim kurulu belirler.

 

 

MADDE 10. ÜYELİK :

Madde – 10:      Vakfın kurucuları bu senedin altında adı ve imzası bulunan şahıslardır. 18 yaşını bitirmiş herkes Vakfa üye olabilir. Vakfın 3 çeşit üyesi vardır.

a-)Kurucu üyeler: Senedin geçici 4. maddesinde yazılı kişilerden oluşur. Bu üyeler herhangi bir sebeple Vakıftan ayrılmak istemeleri  halinde yerlerine alınmasını istedikleri  kişiyi Yönetim Kuruluna bildirirler. Bildirilen kişi üyelik koşullarını taşıması halinde   üyeliğe kabul edilir.  İlk Genel Kurulda üyeliği görüşülür. Vefat halinde  üyelik  varislerden birine  ailenin onayı ile geçer…

b-)Seçilmiş üyeler: Bu vakıf senedinin tescilinden sonra ve geçici 4. maddede belirtilen sürenin dışında , evvelce Vakfa kaydedilmiş bulunan iki kişinin tasvibini ve tezkiyesini bildiren bir dilekçe ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaatta bulunan  ve uygun şartları taşıyarak,  tüzüğümüzün madde 6-a)-aa) fıkrasındaki koşullara uygun şekilde yükümlülüklerini de yerine getirmek suretiyle yönetim kurulunun önerisi , Genel Kurul kararı ile Vakfa kaydedilen üyelerdir…

c-) Onursal üyeler: Vakfa yaptığı bağışlar ve olağanüstü yararlı hizmetler sebebiyle Yönetim Kurulunca uygun görülenlere “Onursal üyelik” payesi verilir. Onursal üyeler Genel Kurul toplantısına katılabilir, fakat oy kullanamazlar, seçme ve seçilme hakları yoktur. İsterlerse aidat verebilirler.**

   VAKIF ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Madde – 11 Vakfa üye olmak isteyenler Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunurlar.  Yönetimin kabulü halinde  üyelik  ilk Genel Kurulun onayına  sunulur , Genel Kurulca üyeliğe kabul edilenler giriş aidatlarını tüzüğümüzün madde 6-a)-aa) fıkrasındaki koşullara uygun şekilde ve tamamını  nakden ödedikleri   tarihten  itibaren fiilen ve hukuken Vakfın üyesi olurlar…

Vakfın sosyal yardım, kültür, eğitim, öğretim faaliyetlerinden yararlanmada üyelere, üyelerin çocuklarına ve yakın akrabalarına   öncelik verilir.

Bu senet hükümleri veya ilgili mevzuat gereğince Vakıf üyesi olabilmek koşulunu geçici olarak kaybeden üyelerin, bu geçici engelleri ortadan kalktığı tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın üyelikleri devam eder. Üyelik hak ve menfaatleri üyeliğin devam ettiği sürede herhangi bir surette başkasına devir, temlik edilemez.. Bu husustaki her türlü akit ve taahhütler geçersizdir.

VAKIF ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ :

Madde -12:        Aşağıda belirtilen hallerde Vakıf üyeliği sona erer.

a-)          İstifa .

b-)          Ölüm.

c-)  Kanunlarda veya Vakıf Tüzüğünde üye olmak için aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin sona erme kararı yönetim kurulu tarafından verilir  ve ilgiliye tebliğ edilir.

d-)  Genel Kurulca  belirlenen  aidatın varlığı halinde ,  yazılı  ihtara rağmen  1 ay içinde   aidatını ödemeyenin  üyeliği  düşer;   Bu durumda üyeliğin sona erme kararı yönetim kurulu tarafından verilir ve ilgiliye tebliğ edilir. İlk Genel Kurulda  Kurula  İtiraz hakkı vardır .  Genel Kurul kararı kesindir….

e-) Vakıf  amacına aykırı tutum ve davranışlar  nedeniyle üyelikten çıkarılma cezası Disiplin Kurulu kararı ile verilir ve Yönetim Kurulu tarafından    karar üyeye tebliğ edilir. Üyenin 1 ay içerisinde Yönetim Kuruluna müracaatı  ile ilk Genel Kurulda üyelikten ihraç kararının  görüşülmesini isteme hakkı bulunmaktadır.

Vakıf üyeliğinin sona ermesine kadar üyelerin aidat yükümlülüğü( aidat kararı var ise) devam eder. D fıkrası hariç olmak üzere; Yönetim Kurulu kararı ve Disiplin Kurulu kararı ile Vakıf üyeliğinden çıkarılanların tekrar vakfa üye olmaları mümkün değildir. Haklarında bu kurullar tarafından  verilmiş çıkarma cezası kararı olanlar, ilk genel kurula itiraz edebilirler. Genel Kurulun kararları kesindir.

ÜYELİĞİN DEVRİ :

f)  İsteyen üye , üyeliğini  tüzüğün aradığı  koşulları taşıyan  ve yönetimin uygun bulacağı birinci derece yakınına veya uygun göreceği diğer yakınlarına   devir edebilir. Dilekçe  ve devir sözleşmesi yönetimce düzenlenir..**

VAKIF ORGANLARI:

Madde – 13:      Vakıf organları şunlardır.

a-)          Genel  Kurul

b-)          Yönetim  Kurulu

c-)          Disiplin  Kurulu

d)          Denetleme   Kurulu

e-)          Onur Kurulu

GENEL KURUL :

Madde -14: Genel kurul, vakfın en yetkili organıdır.  İki  yılda   bir Aralık ayı içinde olağan  toplantısını  yapar . Gerekli görülen hallerde yönetim kurulu kararı veya denetim kurulunun yazılı istemi veya vakıf üye tam sayısının  1/10’nun yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak  toplanır, seçimli genel kurul istemli üye çağrılarında  üye tam sayısının  ½ si aranır  ; karar veya istek üzerine  yönetim kurulu  1 ay içinde genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırır.  Olağan üstü toplantıda gündem  isteyenlerce  belirlenir.  Gündem dışı konular görüşülmez.

Genel kurul toplantılarını üyelerin aralarından seçecekleri bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan  divan kurulu  yönetir.

Genel kurul, üyelerin en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu sayı sağlanmamış ise en fazla bir hafta içinde ikinci toplantı yapılır.Bu  toplantıda  çoğunluk aranmaz. Birinci  ve ikinci toplantı tarihi  ve yeri, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir,

Genel kurul toplantılarının  gündemi, tarihi, yeri ve saati ilk toplantı tarihinden en az 15 (on beş gün) önce mahalli günlük bir gazetede ilan edilir ve genel kurula katılacak olan üye listesi vakıf binası içerisinde bütün üyelerin görebileceği bir yerde 15 (on beş gün) süreyle askıya çıkartılır.

Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür ve kararlar çoğunlukla alınır. Toplantıda hazır bulunan üyelerin1/5  inin  görüşülmesini istediği konular   gündemin okunması maddesinde önerildiği takdirde gündeme alınır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye noterden vereceği   vekaletname ile  bir ve ikinci derece yakını nı –( eş- çocuk-torun, kardeş- anne- baba- b.anne  -b.baba) oy kullanmak için yetkilendirebilir…

Genel kurulda yapılacak olan organların seçimi :  Genel  Kurulun  alacağı karara göre  ” çarşaf liste” veya “blok liste”  ile  “gizli oy açık tasnif yöntemi” ile yapılır.**

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde – 15:      Genel Kurulun görev ve yetkileri :     a)Vakfın hesap durumunu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceleyerek karara bağlamak.  Bilanço, bütçe, gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak. Yönetim  ve denetim kurulunun faaliyetlerini  ibra etmek.

b-)        Vakıf  amaçlarının  yerine getirilip getirilmediğini denetlemek.

c-)          Vakıf senedinin 6/aa ve 6/ab maddesi gereğince üyenin  aylık aidat  miktarını , ödenme zamanını, koşullarını  değiştirmek ve yeniden düzenlemek.

d-)          Vakıf Senedinin değiştirilmesine, Vakfın  feshine  ve tasfiyesine karar vermek.

e-)          Vakıf ın Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Onur Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek.

f-)           Yönetim Kurulunun  çalışma raporlarını ve diğer tekliflerini  inceleyip karara bağlamak.

g-)          Yasaların öngördüğü  Vakfın amaçları  yönünde  gereken kararları almak.

h-)          Vakfın Tüzük ve yönetmeliklerini  onaylamak, gerekli değişiklikleri yapmak.

I-)           Vakfın ve varsa  şubelerinin amaçlara uygun  çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.

i-)           Vakıf  organların asil ve yedek üyelerini seçmek.

j-)           Vakıf  senedinin değiştirilmesine ilişkin önerileri   görüşmek ve onaylamak.

k-)          Vakfın en üst   karar organı olarak yürürlülükte ki mevzuat hükümlerine göre  karar almak.

l-)          Disiplin Kurulunda alınan  kararlarla üyeliğe giriş  ve itirazları  karara bağlamak…

m-)       Üst  Birliğe  giriş ve çıkış  için  karar vermek. ***

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde – 16:      Yönetim kurulu 13 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi bir olağan genel kurul dönemidir.  Yönetim  kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim  Kurulu Vakıf başkanın hazırladığı gündem doğrultusunda her ay önceden belirlenen gün ve saatte  toplanır  . Gereğinde çağrı ile  olağanüstü toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları vakıf başkanı, başkan yardımcısı ve sekreterinden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı; üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır.   Yönetim Kurulu Toplantılarında yeter sayı sağlanmadığı takdirde aynı gün bir saat sonra ikinci toplantı yapılır ve katılan üyelerle çalışmalara başlanır. Yönetim kurulunda temsilci aracılığı ile oy kullanılamaz. Zorunlu bir mazereti olmadan ardı ardına üç toplantıya katılmayanların yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulu seçim sonrası  ilk toplantısında bir başkan, iki başkan yardımcısı bir sekreter üye ile bir muhasip üye seçer.. Kararlar noterlikçe tasdikli karar  defterine geçirilir ve kararların eşitliği halinde başkanın oyu İki oy sayılır. Kararlar toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır,

Yönetim Kurulu, Vakfın icra organı olup görev ve yetkileri şunlardır.

a-)          Tüm özel ve tüzel kuruluşlar nezdinde Vakfı temsil etmek.

b-)          Vakfın amaçları  doğrultusunda her türlü kararları almak ve faaliyetleri yürütmek.

c-)          Vakıf şubeleri açmak bunların çalışmasını denetlemek, şubeler arası koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde şubelerin çalışma esaslarını belirten iç yönetmelikleri hazırlamak.

d-)          Vakıfla ilgili yönetmeliklerle, diğer yazılı talimatları ve bunlara ait değişiklikleri hazırlayıp   Genel  Kurulun  onayına sunmak.

e-)          Bilanço, gelir-gider hesabı, bütçe ve yıllık programlar hazırlamak, Genel Kurulun  onayına sunmak.

f-)           Genel Müdür  atanmış  ve kurulan diğer birimler  var ise , bunların  personelini tayin etmek, bu personel ile diğer her türlü görev ve yetki sorumluluklarını ve ücretlerini tespit etmek.

g-)          Gelir artırıcı her türlü faaliyetlerde bulunmak.

h-)          Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

i-)           Yürürlülükteki  mevzuatın verdiği her türlü yetkileri kullanmak.

VAKIF BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde – 17: Vakıf Başkanı, Vakfın temsilcisi olup Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasında gizli oyla seçilir.

Vakıf Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda Başkan yardımcısı bu görevi yürütür ve en geç 1 ay içinde yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeni Vakıf Başkanı seçilir.

Görev ve yetkileri:

1-) Vakfı ve Yönetim Kurulunu temsil etmek,

2-) Yönetim Kurulu gündemini saptamak, üyeleri toplantıya çağırmak, çalışmaların yönetmelik ve kararlarını uygulamak,

3-) Genel Kurul ile Yönetim Kuruluna çalışmalar ve gelişmeler ile ilgili raporlar vermek,

4-) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak,

5-) Vakfın mal varlığını, amaç ve hizmet konularının saygınlığını gözetmek, harcama ve ödeneklerin yasalar ile resmi senet hükümlerine uygunluğunu denetlemek,

6-) Mevzuat hükümlerine göre gereken diğer konularda görev yapmak ve yetkilerini kullanmak,

  GENEL MÜDÜR GÖREV ve YETKİLERİ:

Madde-18: Vakıf Genel Müdürü, ihtiyaç  duyulduğu   takdirde  Yönetim Kurulunca üyelerden veya  dışarıdan seçilip bir olağan genel kurul dönemi için tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunca  alınan kararları uygular ve verilen diğer görevleri yürütür. Vakıf işlerinin yürütülmesinde çalıştırılan tüm personel sevk ve idaresinde sorumlu ve görevlidir. Görev süresi dolan Genel Müdür, aynı koşullarla yeniden görevlendirilebilir. Genel Müdür ücretli olarak çalıştırılabilir.

DENETİM KURULU :

Madde – 19:      Genel Kurul  vakıf üyeleri  arasından  iki yıl için 5 asil, 3 yedek üyeden oluşan denetim kurulunu  seçer, Denetçiler Vakfın defterlerini, hesaplarını , gelir ve gider işlemlerini,  her türlü harcama  makbuzları ve  faturaları ve vakfın  yazışmalarını inceler.

Vakıf senedinde yazılı konularla ,konusu suç teşkil eden  uygulamalar ile    muhasebe esaslarına uymayan  aykırılıklar  görürse durumu  derhal  Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir, gerekli  olduğu hallerde Resmi mercileri durumdan haberdar eder…Ayrıca faaliyetlerle ilgili olarak her seçim döneminde  Genel Kurula sunulmak üzere bir rapor düzenler.

Denetçiler  altı aylık dönemlerde  inceleme yaparlar ve  sonucu önerilerini de içeren biçimde bir raporla Vakıf  Başkanına bildirirler…

Seçim  dönemi sonunda bilanço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeleri  ve önerilerini bir raporla Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunarlar….

 

  DİSİPLİN KURULU :

Madde – 20:      Disiplin Kurulu, uyarı dışında herhangi bir disiplin cezası almamış,  Genel Kurul’ca  2 yıl için seçilen 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Görevleri

Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Yönetim Kurulu’nun müracaatı halinde, Vakıf üyeleri hakkında disiplin soruşturması yürütmek, neticesinde uyarı, kınama ve ihraç kararları vermek,

b)     Disiplin Kurulu tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ya da istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında re ’sen soruşturma yürütmek ve disiplin cezası vermek,

c)      İhraç cezalarını gerektiren bir taleple Disiplin Kurulu’na verilen veya sevk edilenler hakkında, tahkikatın her safhasında tedbir kararı almak ve bu kararın uygulanmasını Yönetim Kurulu’ndan talep etmek,

Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan seçer.

Disiplin Kurulu, Üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Toplantı yeter sayısı asil üyeler ile sağlanamadığı takdirde, toplantıya, Başkan yedek üyelerden sıra gözeterek  davet eder…

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yazılı şikâyet başvurusu üzerine soruşturmaya başlar ve soruşturmanın her safhasında tedbir kararı verebilir.

Başvurunun doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılması halinde, şikâyeti içeren dilekçenin bir sureti Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu, dilerse şikâyet ile ilgili görüşünü on gün içinde yazılı olarak Disiplin Kurulu’na bildirerek Disiplin Kurulunun şikayet hakkında soruşturma açmasını sağlayabilir.

Disiplin Kurulu, yürüttüğü soruşturmalarda, ilgilileri, varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Vakfın yetkili organlarından talep ederek inceler. Deliller toplanıp, tahkikat tamamlandıktan sonra kararını verir.

Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayın aynı zamanda yargıya da intikal etmiş olması halinde, şikâyet olunan hakkında tedbir kararı verebileceği gibi yargı sürecinin kesinleşmesini de bekleyebilir. Olay hakkında yargının vereceği karar, Disiplin Kurulu’nca dikkate alınabilir, ancak bu karar Disiplin Kurulunu bağlamaz.

Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya verilecek 10 günlük kesin süre içinde yazılı savunma da göndermeyen Vakıf üyesi hakkında, mevcut delillere göre karar verilir.

Tahkikatın sonuçlanmasından sonra en geç on beş gün içinde karar verilir ve kararlar gerekçeli olarak yazılır. İhraç kararı hariç, Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar kesindir.

Disiplin Kurulu Kararları, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye 7 gün içinde tebliğ edilir. Bir nüshası Vakfın internet sitesinde ilan edilir.

DİSİPLİN CEZALARI

a)      Uyarı: Yazılı olarak üyenin dikkati çekilir. Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması,

Yetkisi olmadığı halde Vakıf adına demeç verilmesi, açıklama yapılması veya yayın yapılması,   Disiplin Kurulu’nun çağrılarına mazeretsiz olarak gelinmemesi veya istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi,

Hallerinde, fiili gerçekleştiren Vakıf Üyesi hakkında Uyarı Cezası verilir.

b)     Kınama: Vakıf üyesi olarak davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Vakıf tüzüğüne aykırı davranılması, Vakıf disiplininin bozulmasına sebebiyet verilmesi,   Vakıf tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunulması, Vakıf içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar sergilenmesi, Vakıf veya iştiraklerine çeşitli nedenlerden dolayı olan cari hesap borç bakiyelerinin, yapılan ihtara rağmen, zamanında ödenmemesi, Hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında Kınama Cezası verilir.

c)     İhraç: Tüzükte belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve kaydı silinir. Tüzük hükümleri ile Vakıf yetkili kurullarınca alınan kararlara uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi, Vakıf organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnilmesi, Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması, Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması, Vakıf düzenine uyulmaması, Vakfa sadakat gösterilmemesi, basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Vakfı, vakıf üyelerini, vakıf kurallarını küçük düşürenler veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya görevli çalışanların şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, tahkir veya tezyif edilmesi, sövülmesi, hakaret edilmesi,

Vakıftaki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, niteliği ne olursa olsun menfaat temin edilmesi,

Her ne suretle olursa olsun, tevdi olunan Vakfa ait para, para hükmündeki evrak, senet veya sair malların kendisinin veya başkasının yararına kullanılması, sarf edilmesi, satılması veya saklanması, Vakfa ait evrak, defter ve kayıtların tahrif edilmesi, saklanması veya sahte evrak düzenlenmesi, Genel Kurul ve diğer organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırılması ve sair ahlaka ve adaba aykırı fiil ve eylemlerde bulunulması hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında, Vakıftan ihraç kararı verilir.

Üyelerin, Uyarma ve kınama cezalarının sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur.

Vakıftan ihraç edilen üye; ihraç kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu’na başvurarak, genel kuruldan ihraç kararının bir kere daha Disiplin Kurulu’nca görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurul, ihraca ilişkin kararın bir kere daha görüşülmesi için dosyayı Disiplin Kurulu’na iade kararı alabilir veya talebi reddedebilir. Talebin reddi halinde, Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararı kesinleşir.  

Dosyanın Disiplin Kurulu’na iadesi halinde; Disiplin Kurulu verdiği kararında ısrar eder ise, dosya aynı usulle tekrar Genel Kurul’a gelir. Genel Kurul’un vereceği ikinci karar kesindir.

Vakıftan ihracı gerektiren fiile ve failine ıttıla tarihinden itibaren 6 ay içinde re’sen veya şikâyet veya talep suretiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmeyen kimse hakkında disiplin kovuşturması yapılmaz.

ONUR KURULU :

Madde – 21:      Onur üyeleri; Türkiye çapında temayüz etmiş hizmet ve eserler vermiş ilim adamları idareciler, sanatkarlar, yazarlar, Vakfa büyük bağışta bulunanlar, ve başarılı iş adamları ile şair kişilerden Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile onur kurulu üyeliğine kabul edilenlerdir. Yönetim Kurulu tarafından tecrübe ve tavsiyelerinden yararlanmak üzere, birlikte toplantıya çağırılabilir.**

VAKFIN SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Madde – 22:      Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun teklifi  ile Genel Kurulun  üye tam sayısının   3/5 inin kabul oyu ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayı ile gerçekleştirilebilir.

Bu hususta 903 sayılı yasanın 80/A maddesi hükümleri mahfuzdur

 VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:

Madde – 23: Vakıf Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin hizmetleri prensip olarak fahridir. Ancak Genel Kurul Kararı ile Vakıf Başkanına ve Yönetim ve Denetim Kurulunun Başkan ve üyelerine belli bir ücret verilebilir. Vakıf için seyahat eden üye ve personele verilecek harcırah ve ücret miktarları ile karşılanacak masrafları her yıl Yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

VAKIF TÜZÜĞÜ:

Madde – 24: Vakıf Yönetim Kurulunca bu Vakıf senedine ve mevzuat esaslarına göre hazırlanan tüzük uygulanır.

VAKFIN NİHAYETE ERMESİ VE TASFİYESİ:

Madde -25: Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır yada Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Vakıf Genel Kurul toplantısında, Vakfın dağılmasına karar verilebilir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle dağılma işlemleri başlar. Dağılma işlemleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Vakfın dağılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra, dağılma bilançosu gereğince çıkacak mal varlığı Hacı Bektaş ilçesi Belediyesine veya bu Vakıftaki düşünce ve tüzüğe sahip Hacı Bektaş Veli fikrine, felsefesine hizmet eden kuruluşlara devredilir

 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ:

Madde – 26: Vakıf 13/07/1967 gün ve 903 sayılı kanun ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve ilgili resmi kuruluşların denetimine tabidir.

Bu Vakıf senedinde açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

Madde – 27: Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 sayılı Kanun ve Vakıflar hakkında Tüzüğün ilgili hükümleri uygulanır.

  YÖNETMELİKLER:

Madde – 28: Vakıf Resmi Senedin uygulanması aşağıda gösterilen yönetmelikler ve daha sonra düzenlenmesi gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır.

Vakıf Genel Bütçe ve Mali işler Yönetmeliği

Vakıf Personel özlük Hakları Yönetmeliği

Vakıf Yıllık Bağış Kampanyası Yönetmeliği

Vakıf üye ve Katılımcı Hizmet Kuruluşları Yönetmeliği

Vakıf sosyal planlama Yönetmeliği

YÜRÜRLÜK:

Madde – 29: Vakıf Resmi Senedi ve sonraki zamanda  Genel Kurulca yapılan  değişiklikler  yetkili Asliye Hukuk mahkemesinin tescile ilişkin kararı ile yürürlüğe girer.

 GEÇİCİ MADDELER:

Geçici madde -1 İl Yönetim Kurulu, kurucular arasından seçilir ve aşağıda yazılı kişilerden oluşur. Bu yönetim kurulu ilk Genele Kurul’a kadar görev yapar ve bu süre bir yılı geçmez.

İLK YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

BAŞKAN : İRFAN ÇETİN KAYA

1.BAŞKAN YARDIMCISI : İLYAS KÜÇÜKCAN

2.BAŞKAN YARDIMCISI : NURETTİN SÜRÜCÜ SEKRETET :AHMET SAĞLAR MUHASİP :ALİ ŞİMŞEK ÜYE : ALİ AVNİ ÜNLÜÜYE : ZEKİ ÜNAL ÜYE :TAHSİN BEZEK ÜYE : HASAN ERSEÇEN ÜYE :HALİL ERDURGUT ÜYE :ALİ İHSAN AKYOL

ÜYE : ŞENKAYA KAYMAK ÜYE :HÜSEYİN ATEŞYEDEK ÜYELER   1. TAHİR ÖZEL2. ERDAL BABAYİĞİT3. ALİ SARICA4. YAŞAR ÖZEL. 5 MAİL ÖZDEMİR6. VELİ GÜNDOĞDU7. HÜSEYİN KOÇ

        Geçici Madde – 2 İlk Yönetim Kurulu üyeleri kurucular kurulu adına noter mahkeme ve diğer merciler nezdin deki işlemleri yapmaya tescil ve diğer işleri yaptırmaya, Vakıf senedinde olabilecek her türlü tadilat ve tashih atlar için tadil ve düzeltme sözleşmelerini yapmaya ve imzalamaya, mahkeme nezdinde dava açmaya, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer alakalı makamlarda vakfı tescil ve ilan ettirmeye, geçici başkan vekili ve genel sekreter teşrik ve azil hususlarında tam yetkilidir.
 Geçici Madde – 3 İlk Genel Kurul yapılıncaya kadar Vakfın denetleme kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur.     Asil üyeler Yedek üyeler VELİ KAYMAK MUHİTTİN ERCAN  NEVZAT AKSOY  HÜSEYİN BEKTAŞ     BİNALİ YILDIZ

AYFER AKTUNA ETHEM ŞENOĞLU HÜSEYİN GÖLPEK

 Geçici Madde – 4 Vakıf senedinin altında adı ve imzası bulunan kişilerle vakfın kuruluşuna her türlü maddi ve manevi katkıda bulunmuş üyelerden oluşur. Bunlar Vakfın kuruluşunu takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında “Kurucu üye” olarak kaydedilirler. Ayrıca bu toplantıyı takip eden ilk altı ay içinde başvuranlarda bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulunun belirleyeceği giriş aidatını ödemek kaydıyla “Kurucu üye” olarak kaydedilirler. Bu iç için giriş aidatı senedin 6/a maddesinde belirtilen giriş aidatından daha az olamaz.
Geçici Madde – 5 Vakfın kuruluş ve tescili ile ilgili tüm hukuki işlemleri takip ve icraya Avukat Tahsin Bezek yetkili kılınmıştır. İş bu senette bulunmayan hususlarda ve konularda genel hükümler uygulanır. Dediler sözlerini bitirdiler, verilen bu takriri ben noter aynen yazdım. Okumaları için ilgililere verdim. İlgililer okudular arzularının aynen yazılmış olduğunu beyan ve kabul ettiler bunun üzerine iş bu Vakıf senedi altını ilgililer ve ben noter hep birlikte imzaladık ve mühürledik.Bin dokuz yüz doksan beş yılı nisan ayının on dördüncü günüdür 14.04.1995

VAKIF KURUCULARI:

1. İRFAN ÇETİNKAYA2. İLYAS KÜÇÜKCAN3. NURETTİN SÜRÜCÜ4. AHMET SAĞLAR5. ALİ ŞİMŞEK

6. ALİ AVNİ ÜNLÜ7. ZEKİ ÜNAL8. TAHSİN BEZEK9. HASAN ERSEÇEN 10. HALİL ERDURGUT

11. ALİ İHSAN AKYOL12. ŞENKAYA KAYMAK13. HÜSEYİN ATEŞ14. TAHİR ÖZEL15. ERDAL BABAYİĞİT

16. ALİ SARICA17. YAŞAR ÖZEL18. MAYİL ÖZDEMİR19. VELİ GÜNDOĞDU20. HÜSEYİN KOÇ21. NEVZAT AKSOY

22. HÜSEYİN BEŞTAŞ23. AYFER AKTAŞ24. HÜSEYİN GÖLPEK25. ETEM ŞENOĞLU26. VELİ KAYMAK27. BİNALİ YILDIZ

28. MUHİTTİN ERCAN29. MUSTAFA ÜNLÜ30. HÜSEYİN DEMİR31. MEHMET YILDIZ32. DURSUN İNAN

ESKİŞEHİR 4. NOTER         İsmail KONCA

 

Sayfa başına git